Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία με την επωνυμία ΑEGEAN SPEED LINES N.E., με ΑΦΜ 999061509 και έδρα στην Γλυφάδα, Λεωφ. Βουλιαγμένης 85, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της προβαίνει σε επεξεργασία των ως άνω παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει και για το λόγο αυτό ενεργεί ως «υπεύθυνος επεξεργασίας».
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) Κο. Νικόλαο Σταμούλο, email: <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>, τηλέφωνο: +30 210 96.98.153.

Η ΑEGEAN SPEED LINES N.E. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς παροχής της υπηρεσίας PhiloxeniaClub. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι η εκτέλεση σύμβασης αναφορικά με την παροχή υπηρεσίας PhiloxeniaClub.. Ειδικότερα, επεξεργάζεται το σύνολο των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων κατά την εγγραφή σας ή την περαιτέρω διαχείριση του λογαριασμού σας, καθώς και τα δεδομένα ταξιδιών που πραγματοποιείτε που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα μίλια. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται με την ως άνω μέθοδο είναι οι κατά περίπτωση αρμόδιοι υπάλληλοι της εταιρείας για τον ως άνω περιγραφόμενο σκοπό επεξεργασίας και συγκεκριμένα για την παροχή σε εσάς της υπηρεσίας PhiloxeniaClub. Ακόμα, το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την παροχή της υπηρεσίας PhiloxeniaClub διαρκεί για όσο διάστημα σας παρέχεται η υπηρεσία. Επιπρόσθετα, η Aegean Speedlines ενημερώνει ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:
Στην περίπτωση παροχής της υπηρεσίας PhiloxeniaClub το εν λόγω δικαίωμα δεν υφίσταται για το διάστημα που επιθυμείτε να λαμβάνετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα στη φορητότητα:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση την εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) Κο. Νικόλαο Σταμούλο, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Βουλιαγμένης 85, 16674 Γλυφαδα, email: <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>, τηλέφωνο: +30 210 96.98.153.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης.

Κατάρτιση Προφίλ
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη επεξεργασία και ειδικότερα η κατάρτιση προφίλ καθώς είναι αναγκαία για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση διασφαλίζεται η ανθρώπινη παρέμβαση από την πλευρά της εταιρείας καθώς και η έκφραση άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης από εσάς τα υποκείμενα. ./...
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συνολικά από την Aegean Speedlines, πατήστε εδώ.

GDPR AEGEAN newsletter EN 04

Σας ευχαριστούμε για την απάντησή σας.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη μπορείτε να γραφτείτε και πάλι στο Newsletter μας: https://goo.gl/GgEAYf

Newsletter - GDPR

 GDPR AEGEAN newsletter EN 04

Σας ευχαριστούμε για την απάντησή σας.

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές μέσω του Newsletter μας. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η εταιρία AEGEAN SPEED LINES S.A με έδρα στο Νομό Αττικής, Εμπορικό Κέντρο City Plaza, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 85 και Ανθέων, Γλυφάδα,  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ: +30.210.96.90.950, website: http://www.aegeanspeedlines.gr/site/el, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) Ko. Νικόλαο Σταμούλο, email: <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;, τηλέφωνο: +30 210 96.98.153.

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Για να γίνετε συνδρομητής στο newsletter της AEGEAN SPEED LINES, παρέχετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).

Για ποιο σκοπό μας δίνετε το email σας

Η AEGEAN SPEED LINES θα χρησιμοποιεί το email σας για να σας στέλνει το newsletter της, το οποίο περιέχει μεταξύ άλλων τα εταιρικά νέα AEGEAN SPEED LINES, πληροφορίες σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες και ειδικές προσφορές.

Παροχή συγκατάθεσης

Με τη παροχή του email σας παρέχετε ταυτόχρονα τη συγκατάθεσή σας στο να λαμβάνετε το newsletter. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας πατώντας  <<<εδώ>>>.

Η AEGEAN SPEED LINES θα συνεχίσει να σας στέλνει το newsletter για όσο χρονικό διάστημα η συγκατάθεσή σας δεν έχει ανακληθεί.

Διατήρηση/Αποθήκευση του email σας

Το email σας θα αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρεί η AEGEAN SPEED LINES και δεν θα αποσταλεί σε οποιονδήποτε τρίτο, δεν θα κοινολογηθεί σε άλλους αποδέκτες, ούτε θα διαβιβαστεί εκτός Ελλάδος. Το email σας διατηρείται για όσο χρόνο δεν έχει ανακληθεί η συγκατάθεσή σας.

Τα δικαιώματα σας

Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, και λήψης αντιγράφου (φορητότητας) των δεδομένων που τηρούνται στην εταιρία, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην δήλωση απορρήτου του site.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό ή και διακοπή της επεξεργασίας. Ο πιο απλός τρόπος είναι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, είτε κάνοντας click στο link που υπάρχει το τέλος του email με το οποίο σας αποστέλλετε το newsletter, είτε επικοινωνώντας με την εταιρία στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω. 

Δικαίωμα καταγγελίας

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).