Philoxenia Club

ΓΕΝΙΚΑ

Η εταιρεία Aegean Speed Lines N.E. (Α.S.L.), τα κεντρικά γραφεία της οποίας βρίσκονται στην Λ. Βουλιαγμένης 85 + Ανθέων – 166-74 Γλυφάδα, δημιούργησε το πρόγραμμα Philoxenia Club το οποίο είναι η επιβράβευση των ταξιδιωτών της Aegean Speed Lines για την προτίμηση τους στα πλοία της και αφορά την παροχή δωρεάν εισιτηρίων με την συμπλήρωση συγκεκριμένων πόντων.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικοι επιβάτες. Εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα κάθε μορφής ως και οι ατομικές επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και τα ανήλικα τέκνα, εφόσον το ζητήσει ο γονέας/ασκών την επιμέλεια – Μέλος του Philoxenia Club, υπό τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή να εκχωρηθεί από το Μέλος σε οποιονδήποτε τρίτο.

Ο επιβάτης που επιθυμεί να γίνει μέλος του Philoxenia Club, συμπληρώνει αρχικά και ταχυδρομεί στην εταιρεία την ειδική φόρμα την οποία θα βρίσκει στα πλοία και στα γραφεία της εταιρείας, στα κεντρικά λιμενικά πρακτορεία και στα υποπρακτορεία της. Επιπλέον την ειδική φόρμα μπορεί να τη συμπληρώσει και μέσω της ιστοσελίδας www.aegeanspeedlines.grστην ενότητα «PhiloxeniaClub». Προσοχή: για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της φόρμας με τα ακριβή στοιχεία του μέλους (επιβάτη).

Με την συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης κατά τα ανωτέρω, ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα του Όρους και Κανονισμούς του Προγράμματος, όπως ορίζονται από την ASL.

Σε λίγες ημέρες το μέλος πλέον θα παραλάβει την κάρτα του την οποία και θα επιδεικνύει στο εξής σε κάθε έκδοση εισιτηρίου για τα πλοία της Α.S.L., σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο πρακτορείο.

Ο επιβάτης δεν πρέπει να ξεχνάει να δίνει τον αριθμό της κάρτας του σε κάθε εισιτήριο που βγάζει μέσω όλων των καναλιών πώλησης εισιτηρίων της AegeanSpeedLines (στην ιστοσελίδα της www.aegeanspeedlines.gr, στα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά πρακτορεία, στην γνήσια εφαρμογή smartphoneτης ASL και σε αυτόματα μηχανήματα έκδοσης και παραλαβής εισιτηρίου που η ASL υποδεικνύει).

Όταν θα επιβιβαστεί στο πλοίο και πραγματοποιήσει το ταξίδι του - ανάλογα την διαδρομή που ταξίδεψε - το μέλος θα κερδίσει και αντίστοιχους πόντους, οι οποίοι δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Είναι υποχρέωση του επιβάτη να δείχνει το ατομικό του εισιτήριο και την κάρτα του Philoxenia Club της εταιρείας οποτεδήποτε του ζητηθεί από το πλήρωμα ή όποιο άλλο εξουσιοδοτημένο προσωπικό ορίζει η εταιρεία.

Με τη συμπλήρωση συγκεκριμένων πόντων θα κερδίσει ένα δωρεάν εισιτήριο αναλόγως τη θέση και τη διαδρομή. Το επίπεδο των πόντων που θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει το μέλος του Philoxenia Club για να κερδίσει δωρεάν εισιτήριο δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Διαδρομή Θέση Πόντοι
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΕΡΙΦΟΣ Economy 800
Business 2000
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΙΦΝΟΣ Economy 1200
Business 2400
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΗΛΟΣ Economy 2000
Business 2800
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΡΟΣ Economy 1200
Business 2400
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΑΞΟΣ Economy 1200
Business 2400

 

 

Οι πόντοι που κερδίζει το μέλος ανά διαδρομή (Για εισιτήριο απλής μετάβασης) είναι:

 

 

Διαδρομή Θέση Πόντοι
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΕΡΙΦΟΣ Economy 100
Business 250
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΙΦΝΟΣ Economy 150
Business 300
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΗΛΟΣ Economy 250
Business 350
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΡΟΣ Economy 150
Business 300
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΑΞΟΣ Economy 150
Business 300

  

 

  • Ο επιβάτης δικαιούται πόντoυς μόνο για εισιτήρια ακέραιων ναύλων ενηλίκων.
  • Σε περίπτωση που το μέλος δεν εξαργυρώσει τους πόντους και εφ’ όσον συνεχίζει να δίνει τον αριθμό της κάρτας του, τότε θα συγκεντρώνει και περισσότερους πόντους και μπορεί να τους εξαργυρώσει σε μελλοντικό χρόνο. 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

 

• Οι πόντοι ανταλλάσσονται μόνον με δωρεάν εισιτήριο, δεν έχουν εμπορική αξία και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Οποιαδήποτε εκποίηση (πώληση, ανταλλαγή κ.λ.π.) πόντων ή προσφορών θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και επιφέρει τη λήξη της συμμετοχής του Μέλους και τη διαγραφή του από τα μητρώα του Προγράμματος.

• Η παροχή δωρεάν εισιτηρίου υπόκειται στη διαθεσιμότητα των ανταλλαξίμων θέσεων για συγκεκριμένο δρομολόγιο Πλοίου ή και ανά περιόδους ή και ανά προορισμούς.
• Τα δωρεάν εισιτήρια εκδίδονται σε επιβεβαιωμένες θέσεις, ενώ δεν εκδίδονται με ανοιχτή ημερομηνία (open).
• Η παραλαβή των δωρεάν εισιτηρίων από το Μέλος θα διενεργείται στα Κεντρικά γραφεία της A.S.L με την επίδειξη της Κάρτας Μέλους.
• Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του δωρεάν εισιτηρίου, το Μέλος θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην εταιρεία. Δωρεάν εισιτήριο που απωλέσθηκε ή εκλάπη δεν επανεκδίδεται.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η ASL μπορεί να ακυρώσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης τουλάχιστον ενός (1) μηνός προς τα Μέλη.

Σε περίπτωση πτώχευσης, εξαγοράς συγχώνευσης, λύσης με οιονδήποτε τρόπο της ASL, το Πρόγραμμα θα ακυρώνεται αυτοδικαίως και ταυτόχρονα θα ακυρώνονται οι λογαριασμοί και όλοι οι συγκεντρωμένοι πόντοι των Μελών ή των ανηλίκων τέκνων τους. Στην περίπτωση αυτή η ASL δεν θα έχει ουδεμία υποχρέωση έναντι των Μελών, ενώ τα Μέλη δεν θα έχουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της ASL.

Η ευθύνη της ASL, συμβατική ή εξωσυμβατική, έναντι των Μελών ή των ανηλίκων τέκνων τους, από ζημίες, απώλειες ή έξοδα που μπορεί να προκύψουν από ενέργειες ή παραλείψεις της ASL ή των προστηθέντων της κατά την λειτουργία του Προγράμματος είναι περιορισμένη και συνίσταται αποκλειστικά και μόνο στην υποχρέωση της ASL να πιστώσει εκ νέου τον Λογαριασμό του Μέλους ή του Τέκνου του με τα Μίλια και τους Ναύλους όπου αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη προσφορά που αφορά το Μέλος πάντοτε υπό τον όρο ότι το Πρόγραμμα θα παραμένει σε ισχύ κατά τον χρόνο της εκ νέου πίστωσης.

Η ASL δεν ευθύνεται για απώλειες, καθυστερήσεις, αποθετικές ή έμμεσες ζημιές.

Τα Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως την ASL για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ).

Η ASL δεν ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία των Μελών ή τρίτων προσώπων που θα οφείλονται σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις των προσωπικών στοιχείων των Μελών ή στην μη έγγραφη γνωστοποίηση στην ASL τυχόν αλλαγής των προσωπικών τους στοιχείων.

Η ASL ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αλλοιώσεις του κειμένου και περιεχομένου των όρων κατά την εκτύπωση του εν λόγω εντύπου ή άλλων σχετικών εντύπων του Προγραμματος ή από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων – μη προστηθέντων της που τυχόν έχουν σχέση με το Πρόγραμμα.

Οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος και η γενικότερη έννομη σχέση μεταξύ ASL και Μελών διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την εφαρμογή αυτού ορίζονται τα Δικαστήρια του Πειραιώς.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Ν. 2472/1997)

Η A.S.L. δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών και των τέκνων τους που συλλέγονται για τις ανάγκες του Προγράμματος θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την ASL για τους σκοπούς του προγράμματος ή για στατιστικούς και οικονομικούς σκοπούς ή για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης καθώς και από συνεργαζόμενες με την ASL επιχειρήσεις - παροχείς τυχόν προσθέτων προσφορών για διαφημιστικούς / προωθητικούς σκοπούς.

Με τη συμπλήρωση και υπογραφή της έντυπης (ή ηλεκτρονικής) αίτησης εγγραφής στο Πρόγραμμα ο επιβάτης θεωρείται ότι παρέχει αυτοδικαίως στην ASL ή ή στις συνεργαζόμενες με την ASL ως άνω επιχειρήσεις την συναίνεση του κατά τις διατάξεις του Ν. 2472/97 για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ιδίου ή των τέκνων του, για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Τα Μέλη έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω πλην της προαναφερθείσας, επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει των διατάξεων του Ν. 2472/97, όπως εκάστοτε ισχύει.